روانشناسی مشاوره

اگر استقامت داشته باشي و اراده كني ، بدون شك موفق هستي

 

منابع کار شناسی ارشد روان

 شناسی بالینی

 

زبان :

 

  زبان                      کیانوش هاشمیان Reading in psychology

 زبان                       حسن رستگار پور

 زبان                       لیندالیل 

                   

علم النفس :

 

علم النفس                 بنی جمالی – احدی

علم النفس                  علی اصغری

علم النفس                 چاپ پیام نور

آمار وروش تحقیق :

 

آمار                             علی دلاور

آمار                             رمضان حسن زاده

روش  تحقیق                علی دلاور

روش  تحقیق                رمضان زاده

روش تحقیق                  اسماعیل بیابانگرد 

 

روان شناسی رشد :

 

لورای برک ؛ جلد 1و2                      ترجمه یحیی سید محمدی

  روان شناسی رشد                       احدی وجمهری    

 روان شناسی رشد                       پوران پژوهش

ژنتیک  1و2                                    دکتر محمود دادستان

رشد وشخصیت کودک                    مهشید یاسایی

 

 

روان شناسی فیزیولوژیک وانگیزش وهیجان :

 

روان شناسی فیز یولوژیک                خداپناهی

انگیزش وهیجان                                خدا پناهی

 

روان شناسی بالینی :

 

روان شناسی بالینی                        فیرس

روان شناسی بالینی                        شاملو

ران شناسی بالینی                         مهردادفیروز بخت  (جدید ترجمه شده است )

اصول مشاوره وبالینی                       مهرداد فیروز بخت

نظریه های شخصیت فیست              ترجمه یحیی سید محمدی

نظریه های مشاوره وروان درمانی                    پروچاسکا              ترجمه یحیی سیدمحمدی

 

روان شناسی مرضی :

 

خلاصه روان پزشکی جلد1و2                                          قسمت اختلالات

روان شناسی مرضی تحولی    جلد 1و2                           دادستان جلد

آسیب شناسی روانی سلیگمن جلد 1و2                          ترجمه یحیی سید محمدی

کودکان استثنایی                                                          میلانی فر

کودکان استثنایی                               کافمن                   ترجمه مجتبی جوادیان   

         

کتاب های تست پردازش ، پوران پژوهش ، سنجش تکمیلی

 با آرزوی موفقیت برای شما خصوصا در سنگر علم ودانش

اول برتوکل بر خدا و دوم  سعی وتلاش همراه باانگیزه  را هرگز فراموش نکنید

منبع برگرفته شده از :بهرامی ، حمید ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران ، رتبه سه کنکور سراسری سال 1388

تدوین وتنظیم  : فتح تبار فیروزجایی کاظم ؛ دانشجوی کار شناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه  تهران

زمستان1388

  با تشكر از استاد كاظم فتح تبار  در جهت تهيه  وارسال به موقع منابع براي استفاده دانشجويان

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹ساعت 20:43  توسط حسینعلی قربانی امیر  |